Home
 About Us
 Staff
 News
 Form Download
 Activity
 Contact

วัน พฤหัส ที่ 21 มีนาคม 2562
Your IP is : 192.168.0.1

ติดต่อส่วนพัฒนานักศึกษา

การจัดการทั่วไป

:

กิจกรรมนักศึกษา

:

ทุนการศึกษา

:

พัฒนานักศึกษา

:
กิฬาและสร้างเสริม
   สุขภาพ
:

 
เหตุฉุกเฉิน 0-5391-6999
 
หัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา
     081-980-6276

MFU Sevice

 

E-Learning

ทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
หอพักนักศึกษา
หอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ปฏิทินการศึกษา
สมบัติผู้ดี
ดอกสร้อยสุภาษิต
เว็บบอร์ด

 

News

มฟล. รวมใจจัดลำดวนเกมส์ มหกรรมกีฬาใต้ร่มพระบารมี 16 ปีแห่งการสถาปนา
 
 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา จัด มหกรรมกีฬาใต้ร่มพระบารมี 16 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ลำดวนเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามฟุตบอล มฟล. เพื่อเป็นการแสดงออกอย่างพร้อมเพรียงว่าเป็นสถาบันที่ใส่ใจและส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาทั้ง 13 สำนักวิชา มีสุขภาพพลามัยที่ดี ด้วยการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย มีความรักความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อันจะนำไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป โดยมีท่านอธิการบดี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ พร้อมด้วย ผศ.น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ รองอธิการบดี, ผศ.ปริตนา ประทีปะเสน ที่ปรึกษาอธิการบดี และ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ได้ร่วมไปให้กำลังใจทั้งนักกีฬาและกองเชียร์ในงานกีฬาครั้งนี้ด้วย

       ผศ.น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ ได้กล่าวในพิธีปิดลำดวนเกมส์ ว่าขอชื่นชมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันที่มีความตั้งใจทำให้การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่หวังไว้ทุกประการ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนเหล่านักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ที่มีความรัก ความสามัคคี สร้างเป็นสายสัมพันธ์อันแนบแน่น เพื่อรวมเป็นพลังในการสร้างสรรค์พัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้า รวมทั้งร่วมมือกันสร้างสิ่งอันเป็นคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไป

     ทั้งนี้ ในพิธีปิดการแข่งขัน อธิการบดี ได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ ดังนี้ ตะกร้อชาย ได้แก่ สำนักวิชาการจัดการ, วอลเลย์บอลชาย ได้แก่ สำนักวิชาการจัดการ, วอลเลย์บอลหญิง ได้แก่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, บาสเกตบอลชาย ได้แก่ สำนักวิชาศิลปศาสตร์, บาสเกตบอลหญิง ได้แก่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ฟุตบอลชาย ได้แก่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, รางวัลถ้วยกีฬารวม ได้แก่ สำนักวิชาการจัดการ และ รางวัลกองเชียร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ สำนักวิชาการจัดการ

 
 
ประกาศเมื่อ : 5/03/2558  


Division of Student Development Affairs
Division of Student Development Affairs , Mae Fah Luang University 333 Moo1, Thasud, Muang, Chiang Rai 57100