Home
 About Us
 Staff
 News
 Form Download
 Activity
 Contact

วัน พฤหัส ที่ 21 มีนาคม 2562
Your IP is : 192.168.0.1

ติดต่อส่วนพัฒนานักศึกษา

การจัดการทั่วไป

:

กิจกรรมนักศึกษา

:

ทุนการศึกษา

:

พัฒนานักศึกษา

:
กิฬาและสร้างเสริม
   สุขภาพ
:

 
เหตุฉุกเฉิน 0-5391-6999
 
หัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา
     081-980-6276

MFU Sevice

 

E-Learning

ทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
หอพักนักศึกษา
หอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ปฏิทินการศึกษา
สมบัติผู้ดี
ดอกสร้อยสุภาษิต
เว็บบอร์ด

 

News

การกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ( กรอ.รายใหม่ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)
 
 

ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกู้ยืมกองทุนฯ กรอ. รายใหม่ ปีการศึกษา 2561 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนกู้ยืมฯ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาได้จากลิงค์ด้านล่าง หากมีคุณสมบัติตามกำหนดให้จัดเตรียมแบบคำกู้ยืมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา และนำส่งตามปฏิทินดำเนินงาน

 
 
ประกาศเมื่อ : 11/06/2561  


Division of Student Development Affairs
Division of Student Development Affairs , Mae Fah Luang University 333 Moo1, Thasud, Muang, Chiang Rai 57100